داده های نمونه اوپن تونز

داده های نمونه اوپن تونز برای استفاده آزمایشی از نرم افزار، ساخت آموزش آنلاین، گزارش باگ ها یا هر هدف دیگری منتشر شده است.

این کار تحت یک Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License مجوز دهی شده.
مجوز Creative Commons